சின்னப்பாப்பா - Chinna Pappa Aluguthu

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
  • UC-AxiwZdOVazFqggF1F2aLg
சின்னப்பாப்பா - Chinna Pappa Aluguthu 3
UC-AxiwZdOVazFqggF1F2aLg


இந்த "சின்ன பாப்பாவை" சமாதானம் செய்ய குடும்பத்தினர் என்ன என்ன செய்தார்கள் என்பதை இந்த அழகான பாப்பா பாடல் காணொளியில் கண்டுரசியுங்கள்.

MagicBox brings you a special song about a crying baby and how the family tries to pacify it. Come to sing along and learn what makes the baby smile. Watch, Listen, Sing and Subscribe below for more fun songs.

Kid's rhymes are not easy to frame, especially when it means having to hold onto their attention through the entire stretch of the song. All the songs listed in our Chellame Chellam Collection have been taken off the works of the famous Children's poet - Azha Valliappa. Hailing from the village Rayavaram in the Pudukkottai District, Azha Valliappa began his poetic writing from the ripe age of 13. And ever since, he has written over 50 books and about a 1000 songs for children and more in Tamil as well as other Dravidian languages. You might notice how his songs have a catchy rhythm and make you want to sing over and over and at the same time, understand the intended topic.

MagicBox proudly presents Azha Valliapa's collection of Tamil Rhymes and songs in the most friendly and easy to understand set of animation. Each song is different from the other, teaching a new topic in the most enjoyable manner. So watch these videos, sing along, and enjoy learning. Don't forget to subscribe for new updates. Remember, your opinion is most valuable to us, so share your feedback below.
💬 There are no comments