Castelul SÜKÖSD - BETHLEN Castle (Racos, Brasov County, Transylvania, Romania)

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
UCK8DA6Y2_3xYe3B9yPaU3fw

Enable English subtitle ! - Activați subtitrarea în românește !

Castelul Sükösd-Bethlen este un monument istoric care se găsește în partea centrală a coumunei Racoș situată în partea sud-estică a Transilvaniei, între Brașov și Sighișoara. Castelul, sub forma unei fortărețe pătratice și cu numai trei camere, a inițial construit în perioada 1594-1603 de către Sükösd István care se trăgea dintr-o veche familie secuiasă. La începutul secolului al XVII-lea, castelul este întărit la cele patru colțuri cu turnuri circulare, probabil pe timpul lui Sükösd György. După moartea acestuia, în 1631, castelul este preluat de Budai Péter și după ce moare și el (în 1694) castelul trece în proprietatea contelui Bethlen Samuel (1663-1708). El este cel care va mări și întări castelul, înălțând zidurile, construind bastioane și un turn de poartă. Castelul era apărat și de un șanț cu apă peste care în fața porții întărite cu grilaj de fier era un pod rabatabil. În ciuda aspectului de fortificație, castelul era destinat în primul rând locuirii de către familia nobiliară, fiind aranjat și decorat în stil renascentist la modă în acele vremuri în cazul locuințelor nobiliare fortificate. Ca o curiozitate arhitecturală a fost reconstruită, ocupând un întreg turn de colț, hota de deasupra bucătăriei. Castelul a servit ca locuință temporară familiei Bethlen până în anul 1873 când trece în proprietatea contelui Teleki Sámuel, explorator și om de cultură. Din 1903 castelul este preluat de comunitatea locală și mai ales datorită dezinteresului autorităților comuniste, fiind folosit și ca spațiu de depozitare al C.A.P.-ului, construcția se degradează. Vitregiile istoriei și ale naturii au dus la dărâmarea unei vestite Săli a Cavalerilor, a întregii laturi de est (locuită de famiile nobilare) și a unui turn. În ultimii ani, castelul a fost parțial renovat. Lângă Racoș se află vestita rezervație naturală Complexul Geologic Racoș și care are trei obiective foarte interesante: Coloanele de bazalt (monument al naturii din 1960), Lacul de Smarald (format într-o fostă carieră de bazalt) și un peisaj selenar într-o fostă carieră de exploatare a scoriei bazaltice.

Sükösd-Bethlen Castle is a historic monument located in the central part of the Racoş comune located in the south-eastern part of Transylvania, between Brasov and Sighişoara. The castle, in the form of a square fortress and initialy having only three-chamber, was built between 1594 and 1603 by Sükösd István, who was descended from an old Szekler family. At the beginning of the 17th century, the castle was strengthened at the four corners with circular towers, probably during the time of Sükösd György. After his death, in 1631, the castle was taken over by Budai Péter and after he died (in 1694) the castle passed to the Count Bethlen Samuel (1663-1708). He is the one who will enlarge and strengthen the castle, raising the walls, building bastions and a gate tower. The castle was also defended by a water ditch over which, in front of the reinforced gate with iron grille, was a rabatabil bridge. Despite the fortification look, the castle was primarily designed for the noble family's living, being arranged and decorated in a Renaissance style fashionable in those times in the case of fortified nobility dwellings. As an architectural curiosity was rebuilt, occupying a whole corner tower, the hood over the kitchen. The castle served as a temporary dwelling to the Bethlen family until 1873 when it became the property of Count Teleki Sámuel, a explorer and a man of culture. Since 1903 the castle has been taken over by the local community and, in particular, due to the lack of interest of the communist authorities, being also used as a storage space, the construction degrades. The hostility of history and nature have led to the demolition of a famous Hall of the Knights, of the entire east side (inhabited by the noble families) and of a tower. In recent years, the castle has been partially renovated. Next to Racos is the famous nature reserve Racos Geological Complex, which has three very interesting objectives: Basalt Columns (nature monument from 1960), Emerald Lake (formed in a former basalt quarry) and a lunar landscape in a former basalt scoria quarry.

💬 Comments on the video