អាប៉ុលរុញដីធ្លាក់ក្នុងទឹកជ្រៅ | Bulldozer Accident Sink Underwater Recovery By Bulldozer & Excavator

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
  • UCHsAV2uplwSrjCZ5EO-IQyg
អាប៉ុលរុញដីធ្លាក់ក្នុងទឹកជ្រៅ | Bulldozer Accident Sink Underwater Recovery By Bulldozer & Excavator 4
UCHsAV2uplwSrjCZ5EO-IQyg

ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព អាប៉ុលរុញដីដាច់លេខរអិលធ្លាក់ក្នុងទឹកជ្រៅជួយដោយអាប៉ុលពីរគ្រឿង និងអេស្កាវ៉ាទ័រ ទទួលបានជោគជ័យ ។
Heavy Equipment Sink Underwater - Bulldozer Accident Sink Underwater Recovery By D58E komatsu Bulldozer & komatsu d61px bulldozer & hitachi zaxis 210lch excavator successful - in Cambodia

Website:
Facebook:
Blogger:


#ConstructionCambodia #គ្រឿងចក្រអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

💬 Comments
Author

These guys sound like a bunch of old ladies cackling.

Author — T Wiki

Author

They do not know what they are doing, they waste a lot of time, and therefore money, in not being effective. They are all the time burying the machine more, and the throw angle is totally wrong.

Author — Alf Fmir

Author

This is almost hard to like the stupid leading the confused .

Author — Mike otterson

Author

Сколько лишних телодвижений, теника в руках туземцев это груда металла.

Author — Vladimir Nadibin

Author

--- O problema é que eles só tem um pedaço de cabo. Uma máquina é pouco para puxar, as esteiras ficam deslizando na lama.

Author — Marlene Rosa

Author

Too many bosses! Who is the guy "directing" or trying to direct the crane operator? Very ineffective, wasting time trying to follow his instructions!

Author — Western Traveler

Author

Правильно нужно его сначала закопать что бы потом легче было🤦‍♂️

Author — Ant

Author

The excavator coming too late for this operation

Author — Chennavajjula Surya Shasank Sharma

Author

This one goes up for sale, low hours almost never

Author — Bill Berry

Author

They should have just pulled it out backwards with the two dozers that they had

Author — kevin pitts

Author

They could have built a burm all the way around it and drained it quicker

Author — Snuffy Paden

Author

First up, if you have some paint you can go watch dry that would be better choice. Can tell when folks work by the hour. Track how shuda been first on scene.

Author — Accelerator Magazine

Author

Wasn't looking to good there for a while, glad they got it out good job guys .

Author — Noble Roman

Author

This is what Clint Eastwood would call a clusterfkkck/

Author — Charles McSorley

Author

It must be worth a lot as scrap metal, because they sure beat the s*** out of it to recover it for what? It's sure junk now.

Author — Jeffrey Brookes

Author

Never saw such bad operators in my life

Author — michael tarasenko

Author

Unbelievable how mindless and yet they continue on surviving.

Author — super pickle

Author

And why no back it out. Blade foward made it 100 times harder.

Author — Kenneth Milus

Author

Like having a tooth pulled watching that

Author — Dave Caskey

Author

Any educated construction/heavy equipment worker would look at this as a total disaster but figuring they make about 3 dollars a day maybe 5 for the brains of the operation it was a total success.

Author — Richard Collison