Hathur Zu - 90 on | Хатхур Зу - 90 он (Рэкетир)

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
preview_player
UCQLVYYoLaYQ7JydqyyQzAiA



💬 Comments
Author

Миний 90 оноос Хар Тасаас хойш 30 жил дотор сонссон хамгийн сонсголонтой Underground rap. Магадгүй Tatar-тай дүйнэ.

Author — Bone Killer

Author

Hazara Kalmyk Tuvan Buryat Inner Mongolia Khalha Mongolia = Great Mongols Respect from Father land Mongolia Ulaanbaatar.

Author — Ulaanbaatar Mongolia

Author

ЕРЭН ОН

припев:
Ууланд гараад сэржмээ өргөв
Мааниа татаад цагаа өнгөрөөгөөд
Хатуу ерэн биеийг минь зовоовч
Би зогсоод байгаагүй ээ
1 Дзе
Дарамтийн үе, зуун жилийн төгсгөл
Задарч байгаа эзэнт улс, цаг үе хатуу, авилгал авна
Нэг нэгээрээ хүмүүс номлолоо мартаж
Тэр дарамтын үе хүний үнэн нүүрийг харуулав

Тахилын ширээ ариун цусаар дусан норгож
Дайх эхэлж хүмүүс нүглээ тоохоо болив
Улсын хилээр дайн гудамжийн захаар дайн
гэр айлаар хүмүүсийн тархи зүрхэн талаар

Зарим нь биеэ сул тавьж өөрийгөө хороож
Амиа хорлоод эхийгээ зовоож
Өөрийгөө олтлоо хүмүүс толгойгоороо хана мөргөж
Нүд нь хаагдан үлдээд гэнэт сохор болчихсон.

Сэлгэлтийн үе дарамтын үе ерэн он
Амьсгал цагийн халуун чулуу аадар бороо оров
носо бу носо зула унэн адлил байга

Өөрийнхөө чадлаар яваад хүмүүс хатуу зангаа гаргав

припев:

2 Сонг
Зан муутай айхтар, хэрцгий зант
Бөх барилдаач хөдөөний хүү
Байнга ялагч байдаг их хүчтэй
Хоёр хүнийг ганцаараа шаагаад хаяа

Хэн өшөө өсөрхөх? Хэн ч биш ээ!
Согтчихоод хутга бариад байдаг
Халуун цусаар дутуу болсон
Ийм явдлаар цухлаа гаргана.

Ганц хүчээрээ, хүсэл урагштай бишээ
Хүү, буу олоод халаасандаа нуув
Тэр хатуу цаг- ерэн оны жилийн дарамт
Хөвгүүд дээрэмчид болдог байлаа

Гэнэт залуудаа алдаа эндүүг ойлгохгүй ч
Халуун ухаанаараа дутуу юм хийж л байдаг
Хүү айдастай, хүү зогсохгүй
энэ хүү хатуу, хар зүрхтэй байна

Одоо миний танил архинд орчихсон
Айл болоод хүүтэй, охинтой, эхнэртэй
Тушаан болж уулзсан, ёстой ой гутсан
Залуудаа баян байсан, одоо юу болчихоо вэ?

Author — mmm zaza

Author

Буряты несмотря на то что маленький по численности народ, но страется поддерживать свою культуру.
На бурятском рып звучит хорошо!

Author — Hydro Busy

Author

rekiter bas l ynziin goy zodolddog sdashdee

Author — chinguun bayrsaikhan

Author

21 онд машиндаа чангалаад шааж байгаа над шиг cool писда байна уу?

Author — rikobaby VHS

Author

Nice song, usually i m not big fan of rap songs, but this song is so beautiful, can't stop to listen

Author — Mugi Badam

Author

Молодец Буряткы мне нравится ваше рэпчики И мне нравится борьба хапсагай охота участвовать я из Казахстана 🖐️

Author — Ахметова Багдат

Author

ЕРЭН ОН

припев:
Уулэнд гарад ургоб сэржэмэ
Маня татад сага унгэргоб
Хату ерэн зового бэим
Би зогсод байгаугуйб

1 Дзе
Дарамта уе зун жилэ заха
Задаржега эзэнт улс саг хату гарха урголо авха
Нэгэ нэгэр хун номлоло мартад байга
Тэрэ дарамта уе хунэ унэн нюр харула 

тахилэ ширэ ариун шуhан дуhат норго
дайн эхилэ нуголо хунуд тоохо болио
улсын хилэр дайн гудамжын захар дайн
гэр айлар хунудэ тархиа зурхэ талар

Зарьмэн бэе hула тавиа ориго хорожо
Амиа отлод гэртэхингэ зовожо
Олотро ориго хунуд тархяр хана тоншо
Нюдэнин хагдад уло гэнтэ hохор болшо 

.hэлгэлтын уе дарамта уе ерэн он
амисхал сагай халун шулу аадар оро борон
носо бу носо зула унэн адлил байга
Оринго шадлар явад хунуд хату занга гарга

припев:

2 Сонг
зан мууты айхар, сэнгэргуй занты
бухэ барилдач - худоны хува
ото байдаг илагша, бузар хучаты 
хоер хувуды гансараа шаагад хая.

Хэн ушоо усэрхэ? Хэнч бэшэ! 
согточед хотог баряад байга
халуун чесоор дутуу болсэн
Имэ ябадлаар сухла гаргана.

Ганса хучоороо, хусэл урагшаты бэшэ
Хува, пистолет олод, карман сого нюуга
Тэрэ хату цаг - ерэн оны жэлы дарамта,
хубуудууд бандит болоод байдэг байга

Гэнтэ залууда алду эндуу ойлгокуч
Халуун ухагара дутуу юмэ хижэл байхач
хува айдасты, хува зоксокуй
энэ хува хатуу, хара зурхэты байна

Муноонэ цагта минии танял архинд орчо
Айл болоод хубунты басганты самганты
Тушаан болжо уулзаб, нэг за ойм готочо
Залууда баян байга, муноо юу болчогэчув?

Author — batorgil orgil

Author

вы че гоните чтоли фильм казахский песня бурятская

Author — clashe4ka HD