കേരള പോലീസ് തനിനിറം പുറത്തെടുത്തു ഇനി രക്ഷയില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നേക്കാം ദൃശ്യം കാണാം

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
കേരള പോലീസ് തനിനിറം പുറത്തെടുത്തു ഇനി രക്ഷയില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നേക്കാം ദൃശ്യം കാണാം 4.5
#covid19 #lockdown #police #fight
എന്ത് കർഫ്യു ? യുവാക്കൾക്ക് ചോദിചതേ ഓർമ്മയുള്ളു
രണ്ടണ്ണത്തേയും തല്ലിച്ചതച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി
കേരള പോലീസ് തനിനിറം പുറത്തെടുത്തു
ഇനി രക്ഷയില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നേക്കാം
ദൃശ്യം കാണാം

💬 Comments on the video