జలదిగ్బంధంలో మహానంది ఆలయం : Heavy Rains Hits Kurnool District | NTV

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token '7mSKfTYh8S4wP2GW'
జలదిగ్బంధంలో మహానంది ఆలయం : Heavy Rains Hits Kurnool District | NTV 4.5
జలదిగ్బంధంలో మహానంది ఆలయం : Heavy Rains Hits Kurnool District | NTV
#Kurnoolrains #Mahanandi

For more latest updates on the news :

Watch NTV Telugu News Channel, popular Telugu News channel which also owns India's first women's channel Vanitha TV, and India's most popular devotional channel Bhakti TV.

Download — జలదిగ్బంధంలో మహానంది ఆలయం : Heavy Rains Hits Kurnool District | NTV

Download video
💬 Comments on the video
Author

Tanandi na kodukulu ne
government emi pekutundi koja government

Author — Harish Kamepalli

Author

Jagan uncle 🙌🙌🙌full water 💃💃💃. Best cm🙏🙏🙏

Author — CUTE Kid