VOA ngày 21/06/2018,Kim Jong Un gửi thư cho Putin, muốn duy trì liên lạc cấp cao

  • 🎬 Видео
  • ℹ️ Описание
VOA ngày 21/06/2018,Kim Jong Un gửi thư cho Putin, muốn duy trì liên lạc cấp cao 3.5
VOA ngày 21/06/2018,Kim Jong Un, gửi thư cho Putin, muốn duy trì liên lạc cấp cao

Скачать — VOA ngày 21/06/2018,Kim Jong Un gửi thư cho Putin, muốn duy trì liên lạc cấp cao

Скачать видео
💬 Комментарии к видео