పందులు పడుతున్న చందు || Dethadi News || దేత్తడి వార్తలు || Dethadi Gangavva || 19-09-2018 - TV1

  • 🎬 Видео
  • ℹ️ Описание
Invalid campaign token
పందులు పడుతున్న చందు || Dethadi News || దేత్తడి వార్తలు || Dethadi Gangavva || 19-09-2018 - TV1 4.5
పందులు పడుతున్న చందు || Dethadi News || దేత్తడి వార్తలు || Dethadi Gangavva || 19-09-2018


#TV1Telugu #TV1TeluguLIVE #LiveReports


#TV1Telugu #TV1TeluguLIVE #LiveReports

Скачать — పందులు పడుతున్న చందు || Dethadi News || దేత్తడి వార్తలు || Dethadi Gangavva || 19-09-2018 - TV1

Скачать видео
💬 Комментарии к видео
Автор

Hahaha pandi chusthe mi chutalani chusinattu undi anta bale chepinav gangaavva...papam bro....😊😊

Автор — gouthami matamarugu

Автор

Chandu pandhu laanu vadilei papam
Ammai ni chusuko 🙏🙏

Автор — Chandu TV