2019 SSLC Social Science Question Paper With answers

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 4 years ago
preview_player
UCBeh9b3SteICHIvbyEOjagw

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರಗಳು
ದಿನಾಂಕ 29.03.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ.
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಹೊಸ ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತ Video ಗಳು
SSLC Social Science Text based Videos
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
ಇತಿಹಾಸ:
ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೂರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ
ಅಧ್ಯಾಯ – 2 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಅಧ್ಯಾಯ -7 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ
ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಅಧ್ಯಾಯ -1 ಭೂ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ
ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಅಧ್ಯಾಯ – 4 ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಅಥ೵ಶಾಸ್ತ್ರ
ಅಧ್ಯಾಯ – 3 ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲ ನಕಾಶೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಜೂನ್ 2018ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

💬 Comments
Author

Sir, 9th social science modal question papers ಬಿಡಿ sir

Author — Shankrus Haligeri

Author

English medium social science questions and answers paper please

Author — Jabeer shariff Jabeer shariff

Author

Sir 10thEnglish question answers please

Author — Hosur Hosur11