குழந்தைகளுக்கான அடிப்படைத் தமிழ் | Learn Basic Tamil words for Kids - Part 1

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
  • UCOSa_iPcG15E3xZDqW7PxFA
குழந்தைகளுக்கான அடிப்படைத் தமிழ் | Learn Basic Tamil words for Kids - Part 1 3
UCOSa_iPcG15E3xZDqW7PxFA

குழந்தைகளுக்கான அடிப்படைத் தமிழ் | Learn Basic Tamil words for Kids - Part 1 | Tamilarasi for Kids | தமிழரசி

This video includes all the below topics/words

1. என் குடும்பம் - My Family Members - En kudumpam
2. உணவு - Food - Uṇavu
3.குளியல் நேரம் - Bath time -Kuliyal neram
4.விலங்குகள் - Animals - Vilangukal
5.பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளின் ஒலிகள் - Bird and Animals sounds
6.பறவைகள் - Birds
7. பூச்சிகள் - Insects
8.இயற்கை - words related to nature
9. காய்கறிகள் - Vegetables
10. பழங்கள் - Fruits and so on


Related Channel


#Tamilarasi #TamilarasiEnglish #SanjuAndBuvan #Tamilarasistories

💬 Comments on the video