Hmong World News ( Xov Xwm Hmoob ) 11/16/18

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Hmong World News ( Xov Xwm Hmoob ) 11/16/18 4.5
FBI WARNING
Federal Law Provides Severe Civil And Criminal Penalties For The Unauthorized Reproduction, Distribution Or Exhibition Of Copyrighted Motion Pictures, Video, Tapes, DVDs Or Video Discs. Criminal Copyright Infringement Is Investigated By The FBI And May Constitute A Felony With A Maximum Penalties Of Up To Five Years In Prison And Or A
Can not use without Jerry Lee Authorization

Zoo Siab Txais Tos Nej Sawv Daws Tuaj Koom ( Dej Txias Zias Channel ) Lus Ceeb Toom: Txwv Tsis Pub Leej Twg Muab Peb Cov Videos No Coj Mus Siv Ua Lwm Yam Vim Twb Muab Copyright Tag Lawm. Yog Leej Twg Yuam Cais Yuav Raug Nplua Raws Li Txoj Cai Nyob Meskas Teb No.

💬 Comments on the video
Author

Noj mov kom tsau mas tuaj hais xwb mas npawg

Author — Willie Johnson